Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju to program kompleksowych działań terapeutycznych, które mają na celu poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielanie wsparcia jego rodzinie.

Podstawą do objęcia dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia wydawana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się indywidualnie lub grupowo w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zajęcia są bezpłatne.

Zadania realizowane  w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju polegają na stymulowaniu  sfery  poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Obszary wczesnego wspomagania rozwoju:

 1. Obszar poznawczy
  • uwaga
  • pamięć
  • spostrzeganie
  • koncentracja 
  • myślenie
 2. Kompetencje komunikacyjne
 3. Obszar emocjonalny
  • umiejętność przeżywania, wyrażania i kontroli emocji
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • przezwyciężanie trudności i kryzysów rozwojowych
 4. Obszar społeczny
  • funkcjonowanie w grupie
  • kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i współpracy
  • respektowanie zasad i norm
 5. Obszar fizyczny
  • odbieranie i przetwarzanie bodźców zmysłowych
  • prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu

Specjaliści pracujący z dzieckiem:

 • Oligofrenopedagog
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

Metody stosowane podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka)

 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • Elementy Metody Krakowskiej
 • AAC
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Elementy Metody Marii Montessori
 • Pedagogika zabawy
 • Zabawa niedyrektywna Axline
 • Metoda behawioralna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • NDT Bobath
 • PNF
 • Diagnostyka funkcjonalna

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 102 ust. 1 pkt 9, art. 127 ust. 5 i 6, ust. 10.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635)
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635