Przedszkole

Przedszkole Specjalne działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gd. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, w których wychowankowie, o różnym stopniu niepełnosprawności realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia i mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do 9 roku życia. Kiedy są gotowe podejmują naukę  w szkole podstawowej.

Praca w przedszkolu oparta jest na jednolitych działaniach wszystkich grup, skoncentrowana na alternatywnych sposobach komunikacji (AAC), jako systemu wspomagającego mowę.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagany jest rozwój dzieci, doskonalone są ich umiejętności. Stwarzane są przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. Praca przedszkola ma również wspierać rodziców dziecka oraz współdziałać z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

Wspólnie z dziećmi budujemy atmosferę zaufania i pełnej akceptacji. Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci. Naszym celem jest prowadzenie dziecka zgodnie z jego indywidualnym rozwojem. Najważniejsze jest, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.