Szkoły ponadpodstawowe

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych Przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Okres obowiązywania: od 2017